top of page
  • northseavikings

Dag 19 – Strijden tegen de Golven voor Palliatieve Zorg

"Waar doen we het ook alweer voor?" ging er even door mij heen toen ik mij uitkleedde en

keek naar de woeste golven in de Noordzee.

Onze missie: minimaal 3 minuten de koude en woeste golven bedwingen, niet alleen

voor onszelf maar voor het goede doel: palliatieve zorg voor kankerpatiënten.

Vandaag, op dag 19 van onze uitdaging, wordt de zee woest en onvoorspelbaar. Wij

Vikings, gehuld in vastberadenheid, gaan de tumultueuze zee in, wetende dat onze

inspanningen bijdragen aan een nobel doel. De kracht van de natuur weerspiegelt de

obstakels waar kankerpatiënten dagelijks mee te maken hebben. Deze heldhaftige

28-daagse reis is geen eenvoudige onderneming. Elke dip in de zee

vertegenwoordigt een daad van liefdadigheid, elke golf een herinnering aan de

uitdagingen van de palliatieve zorg. Op dag 19 kijk ik even terug op onze reis, met

nog 9 dagen aan ontberingen voor de boeg. Te midden van de bulderende golven en

de uitdagende omstandigheden, bloeit echter een gevoel van broederschap op. De

North Sea Vikings verenigen zich, niet alleen als individuen die de zee trotseren,

maar als een krachtige groep die samenkomt om geld in te zamelen en bewustzijn te

creëren voor een zaak die levens verandert. Terwijl ik naar de laatste 9 dagen van

onze uitdaging kijk, blijven wij, de North Sea Vikings, vastbesloten om door te gaan,

wetende dat onze inspanningen een verschil maken in de levens van degenen die

palliatieve zorg nodig hebben. De woeste zee mag dan onvoorspelbaar zijn, maar de

toewijding van de North Sea Vikings blijft standvastig.

Dikowski


Luister ook: Miracle of Sound: Valhalla Calling


Day 19 – Battling the Waves for Palliative Care


"What again are we doing this for?" it went through my mind for a moment when I undressed and looked at the wild waves in the North Sea.

Our mission: conquer the cold and rough waves for at least 3 minutes, not only for ourselves but for a good cause: palliative care for cancer patients. Today, on day 19 of our challenge, the sea becomes rough and unpredictable. We Vikings, wrapped in determination, enter the tumultuous sea, knowing that our efforts contribute to a noble cause. The power of nature reflects the obstacles that cancer patients face every day. This heroic 28 day trip is not an easy undertaking. Every dip in the sea represents an act of charity, each wave a reminder of the challenges of palliative care. On day 19 I look back on our trip, with still 9 days of hardships ahead. Amid the roaring waves and the challenging circumstances, however, a sense of brotherhood blossoms. The North Sea Vikings unite, not only as individuals who brave the sea, but as a powerful group coming together to raise money and awareness creating for a cause that changes lives. As I watch the last 9 days of our challenge, we, the North Sea Vikings, remain determined to continue, knowing that our efforts make a difference in the lives of those who need palliative care. The rough sea may be unpredictable, but the dedication of the North Sea Vikings remains steadfast.

 

Dikowski


Listen to: Miracle of Sound: Valhalla Calling34 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page