top of page
  • northseavikings

Dag 28 - The Grand Finale

Wow Wow Wow.

5 uur wakker, ohnee het is zondag.

6 uur wakker, ohnee het is zondag.

Een dag als iedere andere zondag voor veel mensen.

Een dag zonder wekker, een dag zonder verplichtingen.

Maar niet voor de North Seav Vikings.

Het voelt als geen verplichting en het is het ook niet, misschien voor jezelf of voor een dierbare die je hebt verloren.

Voor de North Sea Vikings is het een dag waar we naar hebben uitgekeken dag 28 van de 28

dagen challenge.

The Final chapter from a Heroic Story.

Bekend maken van het totaalbedrag, morele steun van het Roparun team de Bollenstreek

en meer mensen dan zeehonden in de Noordzee.

En zo geschiedde! Wat een opkomst! Om het er warm van te krijgen (of kwam dat door het

fietsen).

In ieder geval het was prachtig en hartverwarmend.

Na een korte toespraak en uitleg van de gevaren en de spelregels liepen we deze keer de GLADIATOR WALK met ongeveer 40 mensen. Toen kreeg ik echt kippevel.

Zoveel mensen op het strand, muzikale omlijsting door Maurice en uitkleden maar.

Na het aftellen (1 keer voor de duik) gingen we met ongeveer 25 mensen {van jong, oud en ouder} de zee in wat een geweldig iets.

Na enkele minuten verlieten de eersten de zee, met een lach, happyness, vuisten gebald omhoog en rood lichaam.

Maar de Vikings niet. Als afsluiting maakten we de 10 minuten vol, met gezang, film en een enorm voldaan en machtig gevoel.

Oké nog 1 maal dan 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 laatste duik yihaaaaaaaaaaaaaa.

Het strand op, foto’s handtekeningenpers op afstand houden (gelukkig waren er nog dranghekken).

Rustig aankleden, mijn hoody effe uitlenen, bakkie thee met oliebollen.

En dan the moment we have all been waiting for, het bekend maken van het bedrag wat we met deze 28 dagen ICE ICE BABY CHALLENGE hebben opgehaald.

Na een korte hartverwarmende toespraak van Dave (Teamcaptain team Bollenstreek) mocht ik, Wimohala, het bedrag opschrijven.

 

€ 4100.50.

 

Niet gek voor een stel mafkezen die elke dag de zee in gingen voor zichzelf en voor het goede doel “de Roparun”.

Ik kan nog heel veel opschrijven maar dat doe ik over 338 dagen, wanneer de volgende challenge begint.

Nu wil ik nog de North Sea Vikings bedanken voor een geweldige challenge, saamhorigheid, liefde en kameraadschap.

En Team Bollenstreek voor de morele steun deze challenge en wij doen dit 1 keer maar zij doen het elk jaar alle jaren lang 560 km hardlopen en fietsen in estafette vorm. Chapeau.

En met name de drijvende stille kracht van team Bollenstreek Dieneke. Wat jij allemaal heb gedaan en nog steeds doet, een vermelding en een dikke knuffel waard.

 

Mensen dank allen voor deze geweldige ervaring en graag tot volgend jaar.

WimohalaDay 28 The Grand Finale

Wow Wow Wow.

Waking up at 5am, oh no, it's Sunday.

Waking up at 6am, oh no, it's Sunday.

A day like any other Sunday for many people.

A day without an alarm clock, a day without obligations.

But not for the North Sea Vikings.

It doesn't feel like an obligation and it isn't, maybe for yourself or for someone loved one you have lost.

For the North Sea Vikings it is a day we have been looking forward to, day 28 of 28 days challenge.

The Final chapter from a Heroic Story.

Announcement of the total amount, moral support from the Roparun team Bollenstreek and more people than seals in the North Sea.

And so it happened! What a turnout! It was beautiful and heartwarming (or was that because of the cycling).

After a short speech and explanation of the dangers and the rules of the game, we walked the GLADIATOR WALK this time with about 40 people. Then I really got goosebumps.

So many people on the beach, musical accompaniment by Maurice and undressing.

After the countdown (once before the dive) we went into the sea with about 25 people {young, old and older}, what an amazing view.

After a few minutes the first ones left the sea, with smiles, happyness, fists clenched up and red bodies.

But not the Vikings. To conclude, we completed the 10 minutes, with singing, film and an enormously satisfied and powerful feeling.

Okay one more time then 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 last dive yihaaaaaaaaaaaaaaa.

On to the beach, taking photos and keeping the autograph press at a distance (fortunately there were still crush barriers).

Get dressed quietly, borrow my hoody, have a cup of tea and Dutch doughnuts.

And then the moment we have all been waiting for, announcing the amount we have raised with this 28 day ICE ICE BABY CHALLENGE.

After a short heart-warming speech from Dave (Team Captain team Bollenstreek), I, Wimohala, was allowed to write down the amount.


€4100.50.


Not bad for a bunch of weirdos who went into the sea every day for themselves and for the charity “the Roparun”.

I can still write a lot, but I will do that in 338 days, when the next challenge starts.

Now I would like to thank the North Sea Vikings for a great challenge, solidarity, love and camaraderie.

And Team Bollenstreek for the moral support for this challenge and we do this once, but they do it every year for 560 km of running and cycling in relay form. Cheers.


And especially the driving silent force of team Bollenstreek Dieneke. What you have done and still do is worth a mention and a big hug.


Thank you all for this wonderful experience and see you next year.

Wimohala
54 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page