top of page
  • northseavikings

Dag 27 - De laatste loodjes, niet het zwaarst!

“De laatste loodjes wegen niet het zwaarst, en het samen zijn in de koude zee geneest’’.

 

Wie mij had gevraagd vlak nadat er een kwaadaardige tumor bij mij was geconstateerd afgelopen december of ik in januari mee ging doen met een 28 daagse challenge om elke dag in de zee te gaan, had ik voor gek verklaard.

Ik wist toen namelijk nog niet wat voor impact het op mij zou gaan hebben en wat de gevolgen voor mij zouden gaan zijn, want zelfs bij de positiefste uitkomst had ik niet verwacht om deel te gaan nemen aan de challenge.

Na wat onderzoeken en uitslagen en uiteindelijk het verwijderen van de tumor met bijbehorende klieren kreeg ik een dag voor Kerst goed nieuws. De tumor was helemaal verwijderd en de klieren die verwijderd waren hadden geen kankercellen in zich.

Ondanks het goede nieuws zat ik er na een rollercoaster van 24 dagen mentaal en fysiek even doorheen.

Gelukkig kregen we zoveel steun van familie/vrienden en mijn vrienden van de North Sea Vikings, dat ik merkte dat ik mentaal sterker aan het worden was.

Een week voordat de challenge begon dacht ik bij mezelf: “Ik wil nu echt weten of ik mentaal en fysiek sterk genoeg ben om het koude zeewater in te gaan”. En zo geschiedde.

Elke dag van de challenge heb ik zo genoten om samen de zee in te gaan, elkaar te steunen als het even minder ging, de vastberadenheid voor het goede doel ondanks barre weersomstandigheden.

Ik merkte na elke dip dat ik mentaal en fysiek weer een stuk verder was dan de dag ervoor. Ik durf dus ook echt te zeggen dat samen in de koude zee gaan, mentaal en fysiek geneest. Dit heb ik zelf aan den lijve ondervonden.

Nu nog één laatste dip van de challenge voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten in onze geliefde Noordzee en dan hebben we er 28 dagen opzitten. En wat is dit een geweldige prestatie waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.

Het is een eer om deze challenge met jullie allemaal te doen.

Daarom wegen voor mij de laatste loodjes niet het zwaarst!

 

Dickowski


Luister ook: Survivor, Eye of the Tiger


Day - 27 The last mile, not the hardest

“The last mile is not the hardest, and being together in the cold sea heals.”

Anyone who had asked me shortly after I was diagnosed with a malignant tumor last December whether I was going to participate in a 28-day challenge in January to go into the sea every day I would have declared crazy.

At the time, I did not yet know what impact it would have on me and what the consequences would be for me, because even with the most positive outcome, I did not expect to participate in the challenge.

After some tests and results and ultimately the removal of the tumor and associated glands, I received good news the day before Christmas. The tumor was completely removed and the glands that were removed had no cancer cells in them.

Despite the good news, I was mentally and physically exhausted after a rollercoaster of 24 days.

Fortunately, we received so much support from family/friends and my friends from the North Sea Vikings that I noticed that I was becoming mentally stronger.

A week before the challenge started I thought to myself: “I really want to know if I am mentally and physically strong enough to go into the cold sea water”. And so it happened.

Every day of the challenge I enjoyed going into the sea together, supporting each other when things weren't going well, the determination for a good cause despite harsh weather conditions.

After each dip I noticed that I was a lot further along mentally and physically than the day before. So I really dare to say that going into the cold sea together heals mentally and physically. I have experienced this myself.

Now one last dip in the challenge for palliative care for cancer patients in our beloved North Sea and then we have completed 28 days. And what a great achievement this is that we can all be proud of.

It is an honor to do this challenge with all of you.

That's why the final steps are not the heaviest for me!

Dickowski


Listen to: Survivor, Eye of the Tiger
36 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page