top of page
  • northseavikings

Dag 26 - Breaking News!

Vandaag dag 26. Voorlopig de laatste dag dat mijn wekker om 5:10 afgaat, aangezien we op zaterdag en zondag later dippen... Opluchting… Thee maken, spullen pakken, op de fiets. Blij dat de regen gestopt was. Aangekomen op ons verzamelpunt, wat een geweldig gezicht: dertien mensen die bij elkaar zijn gekomen om samen de zee in te gaan, op zomaar een vrijdag in februari. Vlak voor onze ‘Gladiator Walk’ deelde ik met de groep het goede nieuws dat het goede doel initiatief dat ik binnen mijn bedrijf had opgezet zijn donatie-doel had bereikt! Dit betekent dat alle donaties door mijn werkgever worden verdubbeld. Dat is geweldig nieuws! Het daadwerkelijke bedrag wordt zondag bekend gemaakt, dus wees erbij! Maar wat ik ook graag wil delen is dat het voor mij om meer gaat dan alleen geld. Bij het opzetten van ‘mijn’ campagne heb ik advies gevraagd aan collega’s die expert zijn op het gebied van communicatie. Hun feedback over aanpak en formulering heeft mij echt geholpen een boodschap vorm te geven die aansloeg (zeker in mijn geval: minder woorden zijn effectiever dan meer…). Het ophangen van posters bij de koffieautomaat zorgde ervoor dat mensen gingen praten over de Challenge, koudwaterzwemmen, palliatieve zorg, Roparun… Toen ik aan de dame van de werkcafetaria vroeg of ik daar een poster mocht ophangen, zei ze meteen: kun jij er meer maken? Ik ga er ook een paar ophangen in het grote restaurant! Door deze gebaren, mensen die hun hulp aanboden om te helpen, voelde dit voor mij dat onze Challenge echt veel meer mensen bereikt dan we op het eerste gezicht zouden denken. Ik ben dus blij met de ‘effectiviteit’ van mijn campagne in de zin dat bijna dertig mensen donaties hebben gedaan… Maar ook ben ik blij dat de campagne de Challenge tot leven heeft gebracht in mijn werkomgeving – zelfs zover dat enkele van mijn collega’s mee zijn gegaan de zee in! Vanuit dit gevoel van blijdschap & dankbaarheid spreek ik de hoop uit dat ik je komend weekend zij bij een van onze laatste dips: See you at the Pier!

Maarthala


Luister ook: Loreen, Euphoria


Breaking News!

Today Day 26. The last day that my alarm clock will go off at 5:10, as Saturday and Sunday will be later. Relief… Then, on my bike. Glad the rain had stopped. Arriving at our gathering point, what a great site to see: 13 people gathered to go in the sea together on just a Friday in February. Just before our ‘Gladiator Walk’, I shared with the group the good news that the charity event I had set up with my employer had reached its donations target! This means that all donations will be doubled by my employer. That is great news! The actual amount will be revealed on Sunday, so be there! But what I would like to share also is that for me, this is about more than money alone. In setting up ‘my’ campaign, I asked for some advice from colleagues who are experts in communication. Their feedback on approach, wording really helped me shape a message that struck home (in my case also: fewer words is more effective than more…). Hanging posters near the coffee machine ensured that people started to talk about the Challenge, cold water swimming, palliative care, Roparun… When I asked the lady from the work-cafeteria if I could hang a poster there, she immediately said: can you make more? I’ll put some up at the big restaurant, too! In these gestures, when people voluntarily offered to help, this to me felt that our challenge really reaches a lot more people than we at first sight may think. So I am happy with the ‘effectiveness’ of my campaign in the sense that almost thirty people made donations… And on top of that, I am happy with the fact that the campaign brought the challenge to life in my work environment – to the extent that some of my colleagues went into the sea. From this happiness, I express the hope that I will see you in one of our last to dips: See you at the Pier!

Maarthala


Listen to: Loreen, Euphoria
40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page